Dodajesz duże ilości ogłoszeń ?
 Zobacz naszą ofertę dla firm - Kliknij

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

794 252 817
 ​ ​ Zgłoś publikacje ogłoszenia


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 2.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 3.  UŁUGI ELEKTRONICZNE W DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 4.  USŁUGA ELEKTRONICZNA ZGŁOŚ PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA

 5.  WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 6.  OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 7.  DOSTĘP DO DANYCH W DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 8.  KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 9.  PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 10.  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 11.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 12.  PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 13.  PRAWA AUTORSKIE DO DODAJEMYOGLOSZENIA.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWEDziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://dodajemyogloszenia.pl (dalej jako: „dodajemyogloszenia.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom na zlecanie dodawania w ich imieniu Ogłoszeń w Serwisach Ogłoszeniowych w jednej z kategorii: (1) praca, (2) usługi, (3) maszyny, (4) noclegi i turystyka, (5) inne, pozostałe, (6) ślub i wesele, (7) rolnictwo, (8) moda, (9) zwierzęta, (10) dla dzieci, (11) sport i hobby, (12) motoryzacja, (13) nieruchomości, (14) dom i ogród, (15) elektronika.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Dodajemyogloszenia.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół dodajemyogloszenia.pl1)POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem dodajemyogloszenia.pl jest Wojciech Chrząszcz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: adres poczty elektronicznej: info@dodajemyogloszenia.pl, numer telefonu: 794-252-817 (dalej jako: „Usługodawca/Sprzedawca”).

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:

  1. BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im przeglądanie wpisów Usługodawcy, w szczególności dotyczących Jego działalności oraz funkcjonalności Serwisu Internetowego.

  2. CENNIK – cennik odpłatnych Usług Elektronicznych, w tym Ogłoszeń, znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego (https://www.dodajemyogloszenia.pl/dodawanie-ogloszen/+ wybrana  oferta). 

  3. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  4. KLIENT/USŁUGBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych w Serwisu Internetowego.

  5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

  6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

  7. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia w przedmiocie (1) pracy, (2) usług, (3) maszyn, (4) noclegów i turystyki, (5) innych, pozostałych, (6) ślubów i wesel, (7) rolnictwa, (8) mody, (9) zwierząt, (10) dla dzieci, (11) sportu i hobby, (12) motoryzacji, (13) nieruchomości, (14) domu i ogrodu oraz (15) elektroniki, zamieszczone i opublikowane przez Usługodawcę w imieniu Klienta w Serwisie Ogłoszeniowym. Za „OGŁOSZENIE” należy również rozumieć jako „WPIS DO KATALOGU FIRM” (katalogu stron), jeżeli dany Serwis Ogłoszeniowy przewiduje taką funkcję.

  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DODAJEMYOGLOSZENIA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://dodajemyogloszenia.pl. 

  11. SERWIS OGŁOSZENIOWY – serwis internetowy pozwalający na zamieszczanie ogłoszeń i ich przeglądanie, na których Usługodawca w imieniu Klienta będzie zamieszczał Ogłoszenia.

  12. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Wojciech Chrząszcz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH CHRZĄSZCZ WOMILI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. adres poczty elektronicznej: info@dodajemyogloszenia.pl, numer telefonu: 794-252-817.

  13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa wykonania Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  14. USŁUGA – czynność będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

  17. ZGŁOŚ PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, który umożliwia Klientowi zlecenie Sprzedawcy dodanie w jego imieniu ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniowym.

 1. Regulamin ma także zastosowanie w przypadku, w którym Klient zamierza skorzystać z Usług oferowanych przez Serwis poza Serwisem Internetowym, a to w przypadku, w którym dodanie Ogłoszenie zlecił za pośrednictwem udostępnionego do tego celu adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy.

2)OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 1. Serwis Internetowy powstał, aby ułatwić Klientom zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisach Ogłoszeniowych.

 2. Sprzedawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisach Ogłoszeniowych przez Klientów, którzy zlecają Sprzedawcy dodanie Ogłoszeń w ich imieniu. Klienci/Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Sprzedawcy/Usługodawcy.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługobiorcy zabrania się podejmowania działań zakłócających prawidłowe działanie dodajemyogloszenia.pl.

 4. Usługobiorca, umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści i dane w ramach Serwisu, obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność danych Usługobiorcy przechowywanych w dodajemyogloszenia.pl, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 6. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 7. Usługodawca dokłada należytych starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 8. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z dodajemyogloszenia.pl było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że każdy Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ogranicza

 9. odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy.

3)USŁUGI ELEKTRONICZNE W DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 1. Korzystać z dodajemyogloszenia.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Przeglądanie i korzystanie z dodajemyogloszenia.pl jest odpłatne.

 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

4)USŁUGA ELEKTRONICZNA ZGŁOŚ PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA

 1. W ramach Usługi Elektronicznej Zgłoś Publikację Ogłoszenia, Usługobiorca rozpoczyna proces zlecania Usługodawcy jednorazowe dodanie w jego imieniu Ogłoszenia w Serwisach Ogłoszeniowych.

 2. Usługa Elektroniczna Zgłoś Publikację Ogłoszenia:

  1. rozpoczyna się od kliknięcia pola „ZGŁOŚ PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA” widocznego na stronie Serwisu Internetowego.

  2. Po kliknięciu pola, o którym mowa w punkcie 4) ust. 1 lit a. Usługobiorca:

   1. wybiera sposób aktywacji Ogłoszenia:

    1. samodzielna aktywacja;

    2. aktywacja przez Usługodawcę:

     1. wybiera, czy chce, aby w Serwisie Ogłoszeniowym był widoczny jego adres poczty elektronicznej;

     2. wybiera, czy chce, aby w Serwisie Ogłoszeniowym był widoczny adres poczty elektronicznej wygenerowany dla niego przez Usługodawcę.

   2. wybiera zasięg, w ramach którego Ogłoszenie zostanie opublikowany w Serwisie Ogłoszeniowym:

    1. cała Polska;

    2. region (obszar konkretnych województw);

    3. SEO - search engine optimization (optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych) ze wskazaniem ilości Serwisów Ogłoszeniowych.

   3. wybiera kategorię, w ramach której jego Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie Ogłoszeniowym.

    1.  Sprzedawca na podstawie wskazanej przez Usługodawcę kategorii, wybiera w Serwisie Ogłoszeniowym kategorię Ogłoszenia, która najbardziej odpowiadają tematyce Ogłoszenia. 

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dodania Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniowym, jeżeli kategorie oferowane przez Serwis Ogłoszeniowy nie posiada kategorii odpowiadającej treści Ogłoszenia. 

   4. wskazuje tytuł ogłoszenia, pod jakim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie Ogłoszeniowym.

   5. wpisuje treść Ogłoszenia, która znajdzie się w Serwisie Ogłoszeniowym.

    1. Jeżeli dodanie Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniowym wiąże się z opłatą, Sprzedawca może zdecydować o niepublikowaniu Ogłoszenia.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany długości tytułu i treści Ogłoszenia, w sytuacji, w której Serwis Ogłoszeniowy zakłada ograniczenia, w tym limit znaków.

   6. wpisuje skróconą wersję treści Ogłoszenia, które znajdzie się w Serwisie Ogłoszeniowym.

   7. podaje swój adres poczty elektronicznej.

   8. podaje imię i nazwisko osoby kontaktowej związanej z publikacją Ogłoszenia.

   9. podaje miejscowość, która ma zostać wskazana w Serwisie Ogłoszeniowym.

   10. podaje cenę za towar/usługę publikowaną w Serwisie Ogłoszeniowym.

   11. wybiera, czy chce otrzymać fakturę:

    1. jeśli wybierze opcję „tak”, podaje NIP.

   12. wybiera opcje dodatkowe:

    1. jeśli wybierze opcję „tak”, wskazuje:

     1. Usługa "5 Dodatkowych Ogłoszeń" umożliwia użytkownikowi dodanie pięciu dodatkowych ogłoszeń do standardowego pakietu.
      Ogłoszenia będą dodawane w sposób losowy i nieproporcjonalny. Oznacza to, że nie ma gwarancji równomiernego rozłożenia tematów ogłoszeń. Niektóre tytuły mogą pojawić się rzadziej, inne częściej, w zależności od losowego doboru.
      Korzystanie z usługi "5 Dodatkowych Ogłoszeń" jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik, decydując się na tę usługę, wyraża zgodę na dodawanie ogłoszeń zgodnie z zasadą losowości i brak gwarancji proporcjonalnego rozkładu tytułów.

     2. czy chce, aby Usługodawca sporządził w jego imieniu treść ogłoszenia.

   13. Usługodawca może również:

    1. podać numer telefonu kontaktowego do opublikowania w Serwisie Ogłoszeniowym;

    2. podać miejscowość, która ma zostać wskazana w Serwisie Ogłoszeniowym;

    3. podać kod pocztowy, który ma zostać wskazany w Serwisie Ogłoszeniowym;

    4. podać ulicę, która ma zostać wskazana w Serwisie Ogłoszeniowym;

    5. podać witrynę (kod URL) do wskazanej strony internetowej;

    6. podać „słowa klucz”;

    7. dodać zdjęcia.

     1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której dodane przez Klienta zdjęcia nie spełniają wymagań Serwisu Ogłoszeniowego dotyczących, w szczególności, rozszerzenia, wielkości, rozdzielczości. W sytuacji braku możliwości dodania wskazanych przez Klienta zdjęć, Sprzedawca dodaje Ogłoszenie w Serwisie Ogłoszeniowym bez zdjęć. 

     2. Po wprowadzeniu informacji, o których mowa w punkcie 4) ust. 2 lit. b Usługobiorca weryfikuje poprawność wprowadzonych danych.

     3. Po weryfikacji, o której mowa w punkcie 4) ust. 2 lit. c Usługobiorca klika pole „Prześlij” – aby przejść do kolejnego etapu lub pole „Wstecz” – aby powrócić do etapu wprowadzania danych.

     4. Po kliknięciu pola „Prześlij” na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest wiadomość potwierdzająca zlecenie Usługodawcy dodanie Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniowym. 

     5. W następnej wiadomości, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest wiadomość zawierająca informacje związane z płatnością. 

 3. Usługa zostaje wykonana w terminie dwóch Dni Roboczych.

 4. Usługę uważa się za wykonaną po wysłaniu przez Sprzedawcę linków Klientowi do Ogłoszeń w Serwisach Ogłoszeniowych.

 5. Ogłoszenie uznaje się za dodane w Serwisie Ogłoszeniowym:

  1. jeśli w spisie linków znajdującym się w wiadomości elektronicznej kierowanej przez Sprzedawcę do Klienta, znajduje się aktywny link do danego Ogłoszenia w dniu wysłania wiadomości elektronicznej do Klienta.

  2. jeśli w spisie linków znajdującym się w wiadomości elektronicznej kierowanej przez Sprzedawcę do Klienta, znajduje się link do Ogłoszenia ze statusem "Ogłoszenie zostało dodane - czeka na akceptacje administratora serwisu" lub innym, równobrzmiącym komunikatem.

  3. jeśli w spisie linków znajdującym się w wiadomości elektronicznej kierowanej przez Sprzedawcę do Klienta, znajduje się link do Ogłoszenia ze statusem "Ogłoszenie dodane - wymaga aktywacji z Państwa strony" lub innym, równobrzmiącym komunikatem.

 6. Sprzedawca nie odpowiada za sytuację, w której Serwis Ogłoszeniowy uzna Ogłoszenie za spam, to jest za wiadomość niepożądaną przez odbiorcę Ogłoszenia.

 7. Jeżeli Klient zleca Sprzedawcy założenie konta w Serwisie Ogłoszeniowym, Klient akceptuje regulamin oraz politykę prywatności danego Serwisu Ogłoszeniowego.

 8. DODAJEMYOGLOSZENIA.PL  nie edytuje, nie odświeża już raz dodanych ogłoszeń, cała ta procedura leży po stronie zleceniodawcy.


5)WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

    1. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu Usługi Elektronicznej Zgłoś Publikację Ogłoszenia i kliknięciu pola „Dalej” - z chwilą kliknięcia pola „Dalej” Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

    2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

     1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności:

      1. pisemnie na adres: ul. Grzybowa 39, 47-206 Kędzierzyn-Koźle;

      2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dodajemyogloszenia.pl.


6)OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie, inne treści lub aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym naruszają warunki niniejszego Regulaminu, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia stosownych kroków zgodnie z poniższymi postanowieniami punktu 6. Regulaminu.

 2. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje starania, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności z niniejszym Regulaminem Ogłoszeń, innych treści bądź aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym bezpośrednio z danym Usługobiorcą. W tym celu Usługodawca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 3. Usługodawca podejmuje powyższe działania w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do rodzaju, skali i powtarzalności dokonanych naruszeń. Usługodawca, podejmując decyzję o zastosowaniu określonych działań wobec Usługobiorcy, kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa innych Usługobiorców oraz Serwisu Internetowego przed szkodliwymi skutkami takich naruszeń.

 4. W uzupełnieniu do powyższych postanowień Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:

  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy mogą być:

   1. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail);

   2. wystawienie Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;

   3. wystawianie przez Usługobiorcę Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;

   4. opis, przedmiot lub treść Ogłoszenia nie odzwierciedla faktycznego zamiaru Usługobiorcy;

   5. działania danego Usługobiorcy grożą bezprawnym naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;

   6. Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Usługodawcy;

   7. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy; 

   8. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;

   9. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.

  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do ograniczenia dostępu do poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę. Ograniczenie Usług Elektronicznych może polegać np. na uniemożliwieniu dostępu do wybranych funkcjonalności i zasobów Serwisu.

  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do pozbawienia Usługobiorcy dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę.

  4. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub na czas nieokreślony – do czasu ustąpienia przyczyny jego zastosowania. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca wycofa nałożone ograniczenia lub zawieszenia niezwłocznie po upływie okresu ich zastosowania, a w przypadku decyzji podjętej na czas nieokreślony – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od potwierdzenia informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.

  5. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. 

  6. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

  7. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,

   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,

   3. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

8.Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

7)DOSTĘP DO DANYCH W DODAJEMYOGLOSZENIA.PL

 1. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z dodajemyogloszenia.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z dodajemyogloszenia.pl: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie płatności za dodatkowe usługi, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Usługobiorcę korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne oraz ustawowe Usługodawcy).

 2. Usługobiorcy są obowiązani przetwarzać dane pozyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a także obowiązani są dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, które otrzymują za pomocą dodajemyogloszenia.pl i nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż wynikające z zakresu udzielonej im zgody albo dla potrzeb prawidłowej realizacji swoich zobowiązań względem pozostałych Usługobiorców, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W razie zawarcia jakichkolwiek transakcji na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w dodajemyogloszenia.pl, Usługobiorcy stają się niezależnymi od Usługodawcy administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartych umów.

8)KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: info@dodajemyogloszenia.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z dodajemyogloszenia.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9)PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

       1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych i innych usług dodatkowych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

       2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy za działanie Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym punktu 9. Regulaminu zawierającego ograniczenia odpowiedzialności względem Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 2. W przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe nabywane przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.

       1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych lub innych usług dodatkowych, można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@dodajemyogloszenia.pl lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 39, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

       2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

       3. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

       4. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

       5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

       6. Odpowiedź na reklamację udzielona zostaje na trwałym nośniku, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na Koncie Usługobiorcy. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest przesłanie odpowiedzi także pisemnie drogą pocztową. 10)USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem umów wskazanych w pkt. 10.4 oraz kosztów określonych w pkt. 10.5 Regulaminu. 

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi (w tym Usługi Elektroniczne), rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dodajemyogloszenia.pl lub pisemnie na adres: ul. Grzybowa 39, 47-206 Kędzierzyn-Koźle. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:  

    1. o świadczenie usług (np. usługi wyróżnienia Ogłoszenia), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

    2. o dostarczanie treści cyfrowych (np. treści raportu nieruchomości zamówionego w usłudze Raport o Działce), które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 14.4 wyżej, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta:

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. W przypadku usługi (np. usługi wyróżnienia Ogłoszenia), której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

11)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

12)PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie dodajemyogloszenia.pl. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 17. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek ustawowych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

13)PRAWA AUTORSKIE DO DODAJEMYOGLOSZENIA.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Usługobiorca zamieszczający w dodajemyogloszenia.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach dodajemyogloszenia.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.

 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w dodajemyogloszenia.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania w zakresie wymienionych pól eksploatacji), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta Usługobiorcy), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców dodajemyogloszenia.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy dodajemyogloszenia.pl za pośrednictwem kont i profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony dodajemyogloszenia.pl oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 6. Licencja, o której mowa w pkt. 13.5 wyżej, obejmuje zezwolenie Usługobiorcy na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża również zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Usługobiorcą oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 3.5 Regulaminu.

14)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez dodajemyogloszenia.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany Regulaminu:

     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany Cennika; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

     2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 14.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

     3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

     4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.

     5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 14.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:

 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;

 2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

     1. W przypadkach, o których mowa pkt. 14.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół dodajemyogloszenia.pl

Regulamin ogłoszeń na portalu https://www.dodajemyogloszenia.pl
Regulamin ten ustala zasady korzystania z wyselekcjonowanych ogłoszeń publikowanych na https://www.dodajemyogloszenia.pl, przez portal ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.dodajemyogloszenia.pl, zwany w dalszej części 'portalem'.
Portal funkcjonuje jako platforma łącząca strony transakcji, nie angażując się bezpośrednio w transakcje przeprowadzane przez użytkowników i nie wymaga opłat ani prowizji za znalezienie kontrahentów.
Portal nie gwarantuje dobrej wiary zaangażowanych stron ani nie ma możliwości weryfikacji wiarygodności użytkowników, co oznacza, że wszelkie transakcje odbywają się na ryzyko użytkownika.
Odpowiedzialność portalu za ewentualne szkody wynikające z transakcji lub nieodpowiedniego postępowania stron transakcji jest wyłączona.
Ogłoszenia i ich treści prezentowane na portalu nie są ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Użytkownik, korzystając z portalu, akceptuje, że nie przysługują mu żadne roszczenia związane z ewentualnymi usterkami działania serwisu https://www.dodajemyogloszenia.pl.
Serwis nie interweniuje w spory między użytkownikami portalu. Wszystkie niezgodności związane z treścią ogłoszeń czy transakcjami, które doszły do skutku lub nie, są rozstrzygane bezpośrednio przez użytkowników. Serwis również nie uczestniczy w żadnych działaniach prawnych dotyczących rozstrzygania takich sporów.
Korzystanie z serwisu jest dozwolone wyłącznie w ramach zgodności z przepisami prawa.
Portal zastrzega sobie prawo do niewyświetlania ogłoszeń, które nie są zgodne z naszymi wytycznymi lub stwarzają podejrzenie o nieetycznym lub nielegalnym charakterze.
Decyzje o niepublikowaniu ogłoszenia są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

Regulamin Usługi Dodawania Wpisów do Katalogu Firm

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dodawania wpisów do katalogu firm (zwanej dalej „Usługą”).
1.2. Usługodawca nie weryfikuje i nie bierze odpowiedzialności za treść dodanych wpisów, ich akceptację przez administratora portalu, ani za działania podejmowane przez administratorów portalów firmowych.

2. Warunki Korzystania z Usługi
2.1. Klient zlecający dodanie wpisu zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
2.2. Na podstawie danych podanych przez Klienta, Usługodawca zakłada konto na portalu, na którym ma zostać dodany wpis, wykorzystując adres e-mail podany przez Klienta.
2.3. Usługodawca przekazuje Klientowi informacje o loginie i haśle do konta na danym portalu po dodaniu wpisu.

3. Odpowiedzialność
3.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie akceptację, usunięcie wpisu lub jakiekolwiek działania administratorów portalu, na którym wpis został dodany.
3.2. Klient akceptuje, że proces akceptacji wpisu zależy wyłącznie od zasad i procedur obowiązujących na danym portalu.
3.3. Klient potwierdza prawdziwość dostarczonych danych oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikające z ich nieprawdziwości.

4. Proces Dodawania Wpisu
4.1. Po dodaniu wpisu, Usługodawca wysyła Klientowi link do wpisu wraz z informacją, że wpis został dodany i oczekuje na akceptację przez administratora portalu i jest to równoznaczne z realizacja usługi jaką jest Usługa Dodawania Wpisów do Katalogu Firm
4.2. Usługodawca nie gwarantuje akceptacji wpisu przez administratora i nie podejmuje działań w celu jej uzyskania.
4.3. Ważność Wpisu: Ważność dodanego wpisu na portalach wynosi od 90 do 365 dni. Okres ważności jest zależny od polityki danego portalu.

5. Postanowienia Końcowe
5.1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego warunków.
5.2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa obowiązującego na terytorium działania Usługodawcy.
5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Zadzwoń
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner